Betwistingen

Indien u niet akkoord gaat met het ereloon van uw advocaat, kunt u daarover best met hem overleggen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

 

Als er geen oplossing uit de bus komt, kunt u een brief sturen naar de Stafhouder van de Balie waartoe uw advocaat behoort.

 

Indien de kosten- en ereloonstaat minder dan 1.000 euro bedraagt, kan uw advocaat deze som, na aanmaning, onmiddellijk invorderen voor de rechtbank.


Indien de kosten- en ereloonstaat meer dan 1.000 euro bedraagt, dient in de aanmaning die uw advocaat stuurt, vermeld te worden dat u de mogelijkheid heeft om binnen 20 dagen na ontvangst van de aanmaning een schriftelijk verzoek tot arbitrage te richten aan de stafhouder. In dat geval wordt de kosten- en ereloonstaat ter controle voorgelegd aan drie scheidsrechters, die een bindende beslissing nemen.

 

Indien u via arbitrage tot een oplossing wenst te komen én de Stafhouder beslist dat het geschil voor arbitrage in aanmerking komt, wordt u een lijst bezorgd met mogelijke scheidsrechters.

Hieruit kiest u zelf één scheidsrechter, uw advocaat kiest een tweede scheidsrechter en de Stafhouder tenslotte kiest een derde scheidsrechter die als voorzitter van de Arbitragecommissie zetelt.

 

U zal gevraagd worden een kostenbijdrage van € 50,00 over te schrijven op de rekening van de Orde van Advocaten. Indien deze bijdrage niet wordt betaald binnen de 14 dagen nadat u hierom werd verzocht, of indien de arbitrage-overeenkomst binnen die termijn niet door u wordt ondertekend, wordt u geacht afstand te hebben gedaan van het verzoek tot arbitrage.

 

Na ontvangst van het dossier, wordt u samen met de advocaat opgeroepen om uw standpunt toe te lichten. U kan dit persoonlijk doen, of u laten bijstaan door een (andere) advocaat. Indien u niet verschijnt, of u niet laat vertegenwoordigen door een advocaat, wordt u geacht alsnog geen arbitrage te wensen.

 

Wordt een akkoord bereikt, dan stelt de arbitragecommissie daarvan proces-verbaal op dat door beide partijen wordt ondertekend. In het andere geval wordt binnen de drie maanden na de hoorzitting een scheidsrechterlijke beslissing uitgesproken. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Natuurlijk blijft u steeds vrij de kosten- en ereloonstaat te betwisten voor de Rechtbank, tenzij reeds toepassing gemaakt werd van de mogelijkheid tot arbitrage.

Het gebeurt dan regelmatig dat de rechtbank in dat geval advies zal vragen aan de Raad van de Orde van de Balie waartoe de advocaat behoort.