Erelonen

Het ereloon wordt bepaald in functie van de te verrichten prestaties, de complexiteit van de zaak, het vereiste van een specifieke kennis, het bekomen resultaat, de hoogdringendheid, ...

 

Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

 

Er zijn verschillende berekeningsmethodes waartussen een advocaat vrij kan kiezen.

 

  • volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief.  U kan vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren.  Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, de hoogdringendheid, de aard van de zaak, ...
  • volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage
  • volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid, ...
  • vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen
  • jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

 

U kan vooraf aan uw advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon, maar zoals al eerder vermeld, dit is niet totaal voorspelbaar. Maak in elk geval duidelijke afspraken en bespreek en evalueer de financiële kant van uw dossier regelmatig met uw advocaat.

 

Weet dat de advocaat verantwoording verschuldigd is ten opzichte van de Tuchtorganen van de Balie, die diens ereloon kunnen herleiden en desgevallend – indien er sprake is van zware tekortkoming – een tuchtsanctie kunnen uitspreken.

 

De Orde van Vlaamse Balies stelt sinds kort aan de advocaten en aan de cliënten een modelcontract ter beschikking met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen een advocaat en zijn cliënt schriftelijk vast te leggen. Het gebruik van het modelcontract is niet verplicht, maar wordt aangeraden om discussies achteraf te vermijden. U vindt het modelcontract terug in de sectie "Downloads" van deze website.

 

Laat uw inkomen niet toe een advocaat te raadplegen, aarzel dan niet om het Bureau voor Juridische Bijstand te contacteren voor het bekomen van rechtsbijstand. Meer informatie vindt u in de sectie "Rechtshulp" van deze website.